همایش ملی مدرس نماینده دیروزالگوی امروز، اسفند ماه ۱۳۹۲

همایش ملی مدرس نماینده دیروزالگوی امروز

پوستر همایش ملی مدرس نماینده دیروزالگوی امروز

همایش ملی مدرس نماینده دیروزالگوی امروز در تاریخ ۳ اسفند ۱۳۹۲ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشمر،دانشگاه آزاد اسلامي واحد كاشمر در شهر کاشمر برگزار گردید.