اولین کنفرانس ملی میکرو نانو فناوری، اردیبهشت ماه 97

اولین کنفرانس ملی میکرو نانو فناوری

1st National Conference on Micro/Nanoscale Technologies

پوستر اولین کنفرانس ملی میکرو نانو فناوری

اولین کنفرانس ملی میکرو نانو فناوری در تاریخ ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ توسط دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) و تحت حمایت سیویلیکا در شهر قزوین برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی میکرو نانو فناوری مراجعه فرمایید.


Main Topics:

 
•Nano-materials
•Micro/Nano-scale modeling & Simulation
•MEMS/NEMS (Micro/Nano-electromechanical systems)
•Nano-biotechnology
•Nano-medicine
•Nano-composites
•Nanotechnology Applications in renewable energy
•Micro/nano engineering
•Nano-market & Nano-business


مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس ملی میکرو نانو فناوری