اولین کنفرانس فناوری موج میلیمتری و تراهرتز، دی ماه ۱۳۸۸

اولین کنفرانس فناوری موج میلیمتری و تراهرتز

اولین کنفرانس فناوری موج میلیمتری و تراهرتز در تاریخ ۸ دی ۱۳۸۸ توسط دانشگاه صنعتی امیرکبیر،دانشگاه صنعتي اميركبيردانشگاه تهران -قطب علمي سيستمهاي الكترومغناطيسي كاربردي در شهر تهران برگزار گردید.