اولین کنفرانس ملی مدل سازی ریاضیات و آمار در مطالعات کاربردی، بهمن ماه ۱۳۹۵

اولین کنفرانس ملی مدل سازی ریاضیات و آمار در مطالعات کاربردی

The First National Confernce on Modelling Mathematics and Statics in Applied Studies

پوستر اولین کنفرانس ملی مدل سازی ریاضیات و آمار در مطالعات کاربردی

اولین کنفرانس ملی مدل سازی ریاضیات و آمار در مطالعات کاربردی در تاریخ ۲۸ بهمن ۱۳۹۵ توسط ،دانشگاه آزاد اسلامي واحد چالوس در شهر چالوس برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی مدل سازی ریاضیات و آمار در مطالعات کاربردی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس ملی مدل سازی ریاضیات و آمار در مطالعات کاربردی