اولین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک و مکاترونیک ایران، مرداد ماه ۱۳۹۵

اولین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک و مکاترونیک ایران

پوستر اولین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک و مکاترونیک ایران

اولین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک و مکاترونیک ایران در تاریخ ۲۱ مرداد ۱۳۹۵ توسط ،دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهركرد در شهر شهرکرد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک و مکاترونیک ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک و مکاترونیک ایران