اولین کنفرانس ملی مدلسازی ریاضی و روشهای محاسباتی در علوم و مهندسی، اسفند ماه ۱۳۹۹

اولین کنفرانس ملی مدلسازی ریاضی و روشهای محاسباتی در علوم و مهندسی

The First National Conference on Mathematical Modeling and Computational Methods in Sciences and Engineering

پوستر اولین کنفرانس ملی مدلسازی ریاضی و روشهای محاسباتی در علوم و مهندسی

اولین کنفرانس ملی مدلسازی ریاضی و روشهای محاسباتی در علوم و مهندسی در تاریخ ۲۲ اسفند ۱۳۹۹ توسط دانشگاه غیردولتی- غیرانتفاعی ایوانکی، در شهر ایوانکی برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی مدلسازی ریاضی و روشهای محاسباتی در علوم و مهندسی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس ملی مدلسازی ریاضی و روشهای محاسباتی در علوم و مهندسی