اولین کنفرانس ملی نوگرایی در پژوهش های مدیریت،حسابداری و اقتصاد، اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

اولین کنفرانس ملی نوگرایی در پژوهش های مدیریت،حسابداری و اقتصاد

The First National Conference on Modernization in Management Research, Accounting and Economics

پوستر اولین کنفرانس ملی نوگرایی در پژوهش های مدیریت،حسابداری و اقتصاد

اولین کنفرانس ملی نوگرایی در پژوهش های مدیریت،حسابداری و اقتصاد در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۱ توسط موسسه آموزش عالی عطار، در شهر مشهد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی نوگرایی در پژوهش های مدیریت،حسابداری و اقتصاد مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس ملی نوگرایی در پژوهش های مدیریت،حسابداری و اقتصاد