ششمین کنگره بین المللی فناوری های نوین آزمایشگاهی، مهر ماه ۱۳۹۷

ششمین کنگره بین المللی فناوری های نوین آزمایشگاهی

Sixth International Congress of Modern Laboratory Technologies

پوستر ششمین کنگره بین المللی فناوری های نوین آزمایشگاهی

ششمین کنگره بین المللی فناوری های نوین آزمایشگاهی در تاریخ ۲۵ مهر ۱۳۹۷ توسط دانشگاه علوم پزشکی ایران،انجمن علمی متخصصین علوم آزمایشگاهی بالینی ایرانانجمن علمي متخصصين علوم آزمايشگاهي باليني ايراندانشكده پيراپزشكي دانشگاه علوم پزشكي ايران و انجمن تامين كنندگان تجهيزات آزمايشگاه و فرآورده هـاي آزمايشگاه طبي كشور در شهر تهران برگزار گردید.