دومین سمپوزیوم ادوات مخابراتی مجلسی، بهمن ماه ۱۳۹۲

دومین سمپوزیوم ادوات مخابراتی مجلسی

2nd Majlesi Symposium on Telecommunication Devices

پوستر دومین سمپوزیوم ادوات مخابراتی مجلسی

دومین سمپوزیوم ادوات مخابراتی مجلسی در تاریخ ۱۵ بهمن ۱۳۹۲ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی،دانشگاه آزاد اسلامي واحد مجلسي در شهر تهران برگزار گردید.