اولین کنفرانس بین المللی مکانیک، صنایع، ساخت و مواد، اسفند ماه ۱۴۰۰

اولین کنفرانس بین المللی مکانیک، صنایع، ساخت و مواد

Online conference between the mullahs, your places, industries, heat and materials

پوستر اولین کنفرانس بین المللی مکانیک، صنایع، ساخت و مواد

اولین کنفرانس بین المللی مکانیک، صنایع، ساخت و مواد در تاریخ ۱۵ اسفند ۱۴۰۰ توسط ،شركت همايش آروين البرز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین المللی مکانیک، صنایع، ساخت و مواد مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس بین المللی مکانیک، صنایع، ساخت و مواد