سمینار ارزیابی تجارب و آموزههای بازسازی بم، دی ماه ۱۳۸۸

سمینار ارزیابی تجارب و آموزههای بازسازی بم

The seminar on Evaluation of Experiences and Lessons Learned from Bam Reconstruction

پوستر سمینار ارزیابی تجارب و آموزههای بازسازی بم

سمینار ارزیابی تجارب و آموزههای بازسازی بم در تاریخ ۲۲ دی ۱۳۸۸ توسط دانشگاه تهران، سازمان نظام مهندسی ساختمان،پرديس هنرهاي زيبا دانشگاه تهرانسازمان ميراث فرهنگي كشور در شهر تهران برگزار گردید.