کنفرانس ملی پژوهش های کابردی در مدیریت و مهندسی صنایع، اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

کنفرانس ملی پژوهش های کابردی در مدیریت و مهندسی صنایع

National Conference on Quality Research in Industrial Management and Engineering

پوستر کنفرانس ملی پژوهش های کابردی در مدیریت و مهندسی صنایع

کنفرانس ملی پژوهش های کابردی در مدیریت و مهندسی صنایع در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ توسط دانشگاه شهید بهشتی،موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي رهنما در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس ملی پژوهش های کابردی در مدیریت و مهندسی صنایع مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنفرانس ملی پژوهش های کابردی در مدیریت و مهندسی صنایع