همایش سراسری جامعه سالم با مشارکت پرستار و ماما، مهر ماه ۱۳۸۷

همایش سراسری جامعه سالم با مشارکت پرستار و ماما

National Conference on Healthy Society with the participation of nurses and midwives

همایش سراسری جامعه سالم با مشارکت پرستار و ماما در تاریخ ۲۴ مهر ۱۳۸۷ توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان،دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني همدان در شهر اصفهان برگزار گردید.