اولین کنفرانس بین المللی توانمندی مدیریت، مهندسی صنایع، حسابداری و اقتصاد، اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

اولین کنفرانس بین المللی توانمندی مدیریت، مهندسی صنایع، حسابداری و اقتصاد

1st International Conference on Empowerment of Management, Industrial Engineering, Accounting and Economics

پوستر اولین کنفرانس بین المللی توانمندی مدیریت، مهندسی صنایع، حسابداری و اقتصاد

اولین کنفرانس بین المللی توانمندی مدیریت، مهندسی صنایع، حسابداری و اقتصاد در تاریخ ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲ توسط موسسه آموزش عالی راه دانش بابل،مرکز علمی تقدیس در شهر بابل برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین المللی توانمندی مدیریت، مهندسی صنایع، حسابداری و اقتصاد مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس بین المللی توانمندی مدیریت، مهندسی صنایع، حسابداری و اقتصاد