اولین کنفرانس بین المللی مدیریت،مهندسی صنایع و حسابداری، اسفند ماه ۱۳۹۹

اولین کنفرانس بین المللی مدیریت،مهندسی صنایع و حسابداری

1st Conference on Management, Industrial Engineering and Accounting

پوستر اولین کنفرانس بین المللی مدیریت،مهندسی صنایع و حسابداری

اولین کنفرانس بین المللی مدیریت،مهندسی صنایع و حسابداری در تاریخ ۲۵ اسفند ۱۳۹۹ توسط ،دبیرخانه دائمی کنفرانس برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین المللی مدیریت،مهندسی صنایع و حسابداری مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس بین المللی مدیریت،مهندسی صنایع و حسابداری