اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در مدیریت، صنایع و حسابداری، دی ماه ۱۴۰۲

اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در مدیریت، صنایع و حسابداری

National Conference on Sustainable Development in Management, Industries and Accounting

پوستر اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در مدیریت، صنایع و حسابداری

اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در مدیریت، صنایع و حسابداری در تاریخ ۱۸ دی ۱۴۰۲ توسط موسسه آموزش عالی نقش جهان، در شهر اصفهان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در مدیریت، صنایع و حسابداری مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در مدیریت، صنایع و حسابداری