نخستین کنفرانس ملی مطالعات روانشناسی سلامت روان، خرداد ماه ۱۴۰۱

نخستین کنفرانس ملی مطالعات روانشناسی سلامت روان

First National Conference on Mental Health Psychology Studies

پوستر نخستین کنفرانس ملی مطالعات روانشناسی سلامت روان

نخستین کنفرانس ملی مطالعات روانشناسی سلامت روان در تاریخ ۲۶ خرداد ۱۴۰۱ توسط موسسه آموزش عالی آپادانا شیراز، در شهر شیراز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نخستین کنفرانس ملی مطالعات روانشناسی سلامت روان مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در نخستین کنفرانس ملی مطالعات روانشناسی سلامت روان