یازدهمین کنگره مرکز تحقیقات بهداشت باروری و ناباروری و سومین کنگره سلامت مردان، اسفند ماه ۱۳۹۷

یازدهمین کنگره مرکز تحقیقات بهداشت باروری و ناباروری و سومین کنگره سلامت مردان

Eleventh Congress of the Research Center for Reproductive and Infertility Health and the 3rd Men

پوستر یازدهمین کنگره مرکز تحقیقات بهداشت باروری و ناباروری  و سومین کنگره سلامت مردان

یازدهمین کنگره مرکز تحقیقات بهداشت باروری و ناباروری و سومین کنگره سلامت مردان در تاریخ ۱ اسفند ۱۳۹۷ توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی،مركز تحقيقات بهداشت باروري و ناباروري دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتيدفتر سلامت جمعيت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت در شهر تهران برگزار گردید.