دومین کنفرانس ملی الگوریتم‌های فراابتکاری و کاربردهای آن در علوم و مهندسی، اردیبهشت ماه ۱۳۹۶

دومین کنفرانس ملی الگوریتم‌های فراابتکاری و کاربردهای آن در علوم و مهندسی

The Second National Conference on Meta-Heuristic Algorithms and Their Applications in Engineering and Science

پوستر دومین کنفرانس ملی الگوریتم‌های فراابتکاری و کاربردهای آن در علوم و مهندسی

دومین کنفرانس ملی الگوریتم‌های فراابتکاری و کاربردهای آن در علوم و مهندسی در تاریخ ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۶ توسط ،دانشگاه پيام نور واحد نجف آباد در شهر نجف آباد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس ملی الگوریتم‌های فراابتکاری و کاربردهای آن در علوم و مهندسی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس ملی الگوریتم‌های فراابتکاری و کاربردهای آن در علوم و مهندسی