چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت،حسابداری،بانکداری و اقتصاد نوین، خرداد ماه ۱۳۹۹

چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت،حسابداری،بانکداری و اقتصاد نوین

The Fourth International Conference on Management, Accounting, Banking and the Modern Economy

پوستر چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت،حسابداری،بانکداری و اقتصاد نوین

چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت،حسابداری،بانکداری و اقتصاد نوین در تاریخ ۲۰ خرداد ۱۳۹۹ توسط ،دانش بنيان داده پرداز آرين در شهر مشهد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت،حسابداری،بانکداری و اقتصاد نوین مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت،حسابداری،بانکداری و اقتصاد نوین