همایش منطقه ای عمران و بحران آب و انرژی

همایش منطقه ای عمران و بحران آب و انرژی

Regional Conference on Civil and Water and Energy Crisis

همایش منطقه ای عمران و بحران آب و انرژی در تاریخ ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۱ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشکین شهر در شهر مشگین شهر برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در همایش منطقه ای عمران و بحران آب و انرژی