اولین کنفرانس ملی رویکردهای معماری و شهرسازی پیش رو، مرداد ماه ۱۳۹۵

اولین کنفرانس ملی رویکردهای معماری و شهرسازی پیش رو

پوستر اولین کنفرانس ملی رویکردهای معماری و شهرسازی پیش رو

اولین کنفرانس ملی رویکردهای معماری و شهرسازی پیش رو در تاریخ ۲۷ مرداد ۱۳۹۵ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه،دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرمانشاه در شهر کرمانشاه برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی رویکردهای معماری و شهرسازی پیش رو مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس ملی رویکردهای معماری و شهرسازی پیش رو