اولین همایش کشوری مدیریت و رهبری اثربخش در پرستاری، اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

اولین همایش کشوری مدیریت و رهبری اثربخش در پرستاری

First National Management Conference and Effective Leadership in Nursing

اولین همایش کشوری مدیریت و رهبری اثربخش در پرستاری در تاریخ ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ توسط دانشگاه تربیت مدرس،دانشگاه تربيت مدرسبيمارستان اتيه در شهر تهران برگزار گردید.