کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد،حقوق و علوم انسانی، مهر ماه ۱۳۹۵

کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد،حقوق و علوم انسانی

کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد،حقوق و علوم انسانی در تاریخ ۱۵ مهر ۱۳۹۵ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون،دانشگاه آزاد اسلامي واحد كازرون در شهر شیراز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد،حقوق و علوم انسانی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد،حقوق و علوم انسانی