سمینار ملانوم، بهمن ماه ۱۳۹۸

سمینار ملانوم

management of melanoma

پوستر سمینار ملانوم

سمینار ملانوم در تاریخ ۳ بهمن ۱۳۹۸ توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس،دانشگاه علوم پزشكي شيراز در شهر شیراز برگزار گردید.