دومین سمپوزیوم ایمونوسل تراپی، بهمن ماه ۱۳۹۵

دومین سمپوزیوم ایمونوسل تراپی

The 2nd Immune Cell Therapy Symposium

پوستر دومین سمپوزیوم ایمونوسل تراپی

دومین سمپوزیوم ایمونوسل تراپی در تاریخ ۲۸ بهمن ۱۳۹۵ توسط ،انستيتو سلولهاي بنيادي و پزشكي بازساختي دانشگاه علوم پزشكي شيراز -مركز تحقيقات سرطان- ستاد توسعه علوم و فناوري سلولهاي بنيادي معاونت فناوري رياست جمهوري برگزار گردید.