همایش منطقه ای شکوفایی و نوآوری در گیاهان دارویی، اسفند ماه ۱۳۸۷

همایش منطقه ای شکوفایی و نوآوری در گیاهان دارویی

همایش منطقه ای شکوفایی و نوآوری در گیاهان دارویی در تاریخ ۲۲ اسفند ۱۳۸۷ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر،دانشگاه آزاد اسلامي واحد شبستر در شهر شبستر برگزار گردید.