اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت ،حسابداری ، علوم اجتماعی، بهمن ماه ۱۳۹۴

اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت ،حسابداری ، علوم اجتماعی

پوستر اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت ،حسابداری ، علوم اجتماعی

اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت ،حسابداری ، علوم اجتماعی در تاریخ ۲۶ بهمن ۱۳۹۴ توسط ،انجمن مدیریت ایرانانجمن مديريت ايران و گروه پژوهشي اترك دانش در شهر مشهد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت ،حسابداری ، علوم اجتماعی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت ،حسابداری ، علوم اجتماعی