اولین کنفرانس ملی تحقیقات بنیادین در مهندسی مکانیک، مهر ماه ۱۳۹۷

اولین کنفرانس ملی تحقیقات بنیادین در مهندسی مکانیک

First National Conference on Basic Research in Mechanical Engineering

پوستر اولین کنفرانس ملی تحقیقات بنیادین در مهندسی مکانیک

اولین کنفرانس ملی تحقیقات بنیادین در مهندسی مکانیک در تاریخ ۲۰ مهر ۱۳۹۷ توسط موسسه آموزش عالی غیردولتی تاکستان،موسسه آموزش عالي تاكستان در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی تحقیقات بنیادین در مهندسی مکانیک مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس ملی تحقیقات بنیادین در مهندسی مکانیک