اولین کنفرانس علمی پژوهشی مکانیک، برق، کامپیوتر و علوم مهندسی، شهریور ماه ۱۳۹۹

اولین کنفرانس علمی پژوهشی مکانیک، برق، کامپیوتر و علوم مهندسی

The first scientific-research conference on mechanics, electricity, computer and engineering sciences

پوستر اولین کنفرانس علمی پژوهشی مکانیک، برق، کامپیوتر و علوم مهندسی

اولین کنفرانس علمی پژوهشی مکانیک، برق، کامپیوتر و علوم مهندسی در تاریخ ۱۳ شهریور ۱۳۹۹ توسط ،دبيرخانه دائمي كنفرانس برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس علمی پژوهشی مکانیک، برق، کامپیوتر و علوم مهندسی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس علمی پژوهشی مکانیک، برق، کامپیوتر و علوم مهندسی