دومین کنفرانس مکاترونیک ، برق و کامپیوتر، اسفند ماه ۱۳۹۱

دومین کنفرانس مکاترونیک ، برق و کامپیوتر

2 nd Conference on Mechatronics, Electrical and Computer

پوستر دومین کنفرانس مکاترونیک ، برق و کامپیوتر

دومین کنفرانس مکاترونیک ، برق و کامپیوتر در تاریخ ۱۶ اسفند ۱۳۹۱ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس،دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهر قدس در شهر تهران برگزار گردید.