کنفرانس جهانی مدیریت، اقتصاد حسابداری و علوم انسانی در آغاز هزاره سوم، آبان ماه ۱۳۹۵

کنفرانس جهانی مدیریت، اقتصاد حسابداری و علوم انسانی در آغاز هزاره سوم

World Conference on Psychology and Educational Sciences, Law and Social Sciences at the Beginning of the Third Millennium

پوستر کنفرانس جهانی مدیریت، اقتصاد حسابداری و علوم انسانی در آغاز هزاره سوم

کنفرانس جهانی مدیریت، اقتصاد حسابداری و علوم انسانی در آغاز هزاره سوم در تاریخ ۲۰ آبان ۱۳۹۵ توسط ،با همكاري مشترك موسسه آموزش عالي علامه خويي - دانشگاه زرقان-واحد پژوهش دانش پژوهان همايش آفرين در شهر شیراز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس جهانی مدیریت، اقتصاد حسابداری و علوم انسانی در آغاز هزاره سوم مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنفرانس جهانی مدیریت، اقتصاد حسابداری و علوم انسانی در آغاز هزاره سوم