اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی، خرداد ماه ۱۳۹۴

اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی

The First International Conference on Management, Economics, Accounting and Education

پوستر اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی

اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی در تاریخ ۳۰ خرداد ۱۳۹۴ توسط ،شركت علمي پژوهشي و مشاوره اي آينده ساز و دانشگاه پيام نور نكا در شهر ساری برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی