اولین همایش مدیریت تقاضا و بهره وری مصرف آب، مهر ماه ۱۳۹۴

اولین همایش مدیریت تقاضا و بهره وری مصرف آب

1st Conference Management,Demand and Productivity of Water Use

پوستر اولین همایش مدیریت تقاضا و بهره وری مصرف آب

اولین همایش مدیریت تقاضا و بهره وری مصرف آب در تاریخ ۱۶ مهر ۱۳۹۴ توسط ،دبيرخانه دائمي همايش در شهر همدان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش مدیریت تقاضا و بهره وری مصرف آب مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش مدیریت تقاضا و بهره وری مصرف آب