اولین همایش بین المللی پژوهش های نوین در مطالعات مدیریت، آبان ماه ۱۳۹۵

اولین همایش بین المللی پژوهش های نوین در مطالعات مدیریت

پوستر اولین همایش بین المللی پژوهش های نوین در مطالعات مدیریت

اولین همایش بین المللی پژوهش های نوین در مطالعات مدیریت در تاریخ ۲۳ آبان ۱۳۹۵ توسط ،موسسه عالي علوم و فناوري خوارزمي در شهر شیراز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش بین المللی پژوهش های نوین در مطالعات مدیریت مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش بین المللی پژوهش های نوین در مطالعات مدیریت