کنفرانس علمی مدیریت، اقتصاد کاربردی و تجارت، مرداد ماه ۱۳۹۶

کنفرانس علمی مدیریت، اقتصاد کاربردی و تجارت

پوستر کنفرانس علمی مدیریت، اقتصاد کاربردی و تجارت

کنفرانس علمی مدیریت، اقتصاد کاربردی و تجارت در تاریخ ۳۱ مرداد ۱۳۹۶ توسط ،موسسه عالي علوم و فناوري خوارزمي در شهر شیراز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس علمی مدیریت، اقتصاد کاربردی و تجارت مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنفرانس علمی مدیریت، اقتصاد کاربردی و تجارت