همایش ملی تحقیق و تصحیح نسخه های خطی ایران، آبان ماه ۱۴۰۱

همایش ملی تحقیق و تصحیح نسخه های خطی ایران

National Conference on Research and Correction of Iranian Manuscripts

پوستر همایش ملی تحقیق و تصحیح نسخه های خطی ایران

همایش ملی تحقیق و تصحیح نسخه های خطی ایران در تاریخ ۱ آبان ۱۴۰۱ توسط دانشگاه تهران،انجمن علمی تحقیق و تصحیح نسخه های خطی ایران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش ملی تحقیق و تصحیح نسخه های خطی ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش ملی تحقیق و تصحیح نسخه های خطی ایران