پنجمین کنگره باکتری شناسی پزشکی ایران، مرداد ماه ۱۳۹۷

پنجمین کنگره باکتری شناسی پزشکی ایران

5th Congress of Medical Bacteriology

پوستر پنجمین کنگره باکتری شناسی پزشکی ایران

پنجمین کنگره باکتری شناسی پزشکی ایران در تاریخ ۲۴ مرداد ۱۳۹۷ توسط ،انجمن علمی باکتری شناسی پزشکی ایراندانشكده علوم پزشكي مراغهانجمن علمي باكتري شناسي پزشكي ايران در شهر مراغه برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پنجمین کنگره باکتری شناسی پزشکی ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در پنجمین کنگره باکتری شناسی پزشکی ایران