اولین همایش ملی بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)، مهر ماه ۱۳۹۰

اولین همایش ملی بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)

First National Conference on Health, Safety and Environment (HSE)

پوستر اولین همایش ملی بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)

اولین همایش ملی بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE) در تاریخ ۲۸ مهر ۱۳۹۰ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر،دانشگاه آزاد اسلامي واحد ماهشهر در شهر ماهشهر برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE) مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)