اولین کنفرانس بین المللی مدیریت اجرایی، بهمن ماه ۱۳۸۸

اولین کنفرانس بین المللی مدیریت اجرایی

1st Executive MBA International conference

اولین کنفرانس بین المللی مدیریت اجرایی در تاریخ ۱ بهمن ۱۳۸۸ توسط ، در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین المللی مدیریت اجرایی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس بین المللی مدیریت اجرایی