اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی، خرداد ماه ۱۳۹۴

اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی

The First International Conference on Management and Accounting with Value Creation Approach

پوستر اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی

اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۳۹۴ توسط ،دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات فارس در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی