همایش مدیریت استراتژیک فرهنگی شهر تهران، دی ماه ۱۳۹۱

همایش مدیریت استراتژیک فرهنگی شهر تهران

همایش مدیریت استراتژیک فرهنگی شهر تهران در تاریخ ۱۵ دی ۱۳۹۱ توسط ، در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش مدیریت استراتژیک فرهنگی شهر تهران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش مدیریت استراتژیک فرهنگی شهر تهران