اولین کنفرانس بین المللی پژوهش در ریاضیات، فیزیک و محاسبات عددی، مهر ماه ۱۴۰۲

اولین کنفرانس بین المللی پژوهش در ریاضیات، فیزیک و محاسبات عددی

The first international research conference in mathematics, physics and numerical calculations

پوستر اولین کنفرانس بین المللی پژوهش در ریاضیات، فیزیک و محاسبات عددی

اولین کنفرانس بین المللی پژوهش در ریاضیات، فیزیک و محاسبات عددی در تاریخ ۳۰ مهر ۱۴۰۲ توسط ،انجمن مدیریت دانش ایران پژوهشگاه آموزش و تحقیقات مهندسی در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین المللی پژوهش در ریاضیات، فیزیک و محاسبات عددی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس بین المللی پژوهش در ریاضیات، فیزیک و محاسبات عددی