اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی، شهریور ماه 90

اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

National Conference on Modern Agricultural Sciences & Technologies

پوستر اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی در تاریخ ۱۹ شهریور ۱۳۹۰ توسط دانشگاه زنجان و تحت حمایت سیویلیکا در شهر زنجان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی مراجعه فرمایید.


محورهای کنفرانس:
 فناوریهای نوین و جهاد اقتصادی در حوزه کشاورزی(مقالات تحلیلی)
 زراعت ارگانیک
 گیاهپزشکی شامل مسائل مربوط به آفات، دشمنان طبیعی،روشهای نوین کنترل،عوامل بیماریزای گیاهی، علف های هرز
 علوم دامی شامل مسائل مربوط به تغذیه دام و طیور، اصلاح دام و طیوروجنبه های بیوتکنولوژی آن
 خاکشناسی شامل کیفیت خاک و مدیریت پایدار آن، روابط متقابل خاک و محیط زیست
 باغبانی شامل مسائل مربوط به میوه کاری، گلکاری و گیاهان دارویی
 ترویج شامل ترویج و آموزش کشاورزی، ترویج منابع طبیعی، امور دام و آبزیان
 اقتصاد و کشاورزی نوین
 صنایع غذایی شامل میکروبیولوژی صنایع غذایی، تکنولوژی های نوین در صنایع غذایی و بیوتکنولوژی صنایع غذایی
 آبیاری شامل بحران آب و بهره وریمقالات پذیرش شده در اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی