اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی، شهریور ماه ۱۳۹۰

اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

National Conference on Modern Agricultural Sciences & Technologies

پوستر اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی در تاریخ ۱۹ شهریور ۱۳۹۰ توسط دانشگاه زنجان، در شهر زنجان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی