اولین همایش ملی مهندسی مسیلها (کالها)، اسفند ماه ۱۳۸۵

اولین همایش ملی مهندسی مسیلها (کالها)

The first national conference on engineering of goods (goods)

اولین همایش ملی مهندسی مسیلها (کالها) در تاریخ ۹ اسفند ۱۳۸۵ توسط ، در شهر مشهد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی مهندسی مسیلها (کالها) مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی مهندسی مسیلها (کالها)