اولین همایش ملی رویکردهای نوین در مدیریت مرز، آذر ماه ۱۴۰۱

اولین همایش ملی رویکردهای نوین در مدیریت مرز

The first national conference on new approaches to border management

پوستر اولین همایش ملی رویکردهای نوین در مدیریت مرز

اولین همایش ملی رویکردهای نوین در مدیریت مرز در تاریخ ۱۵ آذر ۱۴۰۱ توسط دانشگاه علوم انتظامی امین، در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی رویکردهای نوین در مدیریت مرز مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی رویکردهای نوین در مدیریت مرز