همایش ملی آسیب شناسی امر به معروف و نهی از منکر در دانشگاه ها، اردیبهشت ماه ۱۳۸۷

همایش ملی آسیب شناسی امر به معروف و نهی از منکر در دانشگاه ها

همایش ملی آسیب شناسی امر به معروف و نهی از منکر در دانشگاه ها در تاریخ ۲۳ اردیبهشت ۱۳۸۷ توسط دانشگاه سمنان، در شهر سمنان برگزار گردید.