اولین همایش ملی نگرش های نوین در مدیریت، حسابداری و اقتصاد، اسفند ماه ۱۳۹۷

اولین همایش ملی نگرش های نوین در مدیریت، حسابداری و اقتصاد

The First National Conference on New Attitudes in Management, Accounting and Economics

پوستر اولین همایش ملی نگرش های نوین در مدیریت، حسابداری و اقتصاد

اولین همایش ملی نگرش های نوین در مدیریت، حسابداری و اقتصاد در تاریخ ۹ اسفند ۱۳۹۷ توسط ،دانشگاه آزاد اسلامي واحد رودسر و املش در شهر رودسر برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی نگرش های نوین در مدیریت، حسابداری و اقتصاد مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی نگرش های نوین در مدیریت، حسابداری و اقتصاد