اولین همایش بین المللی علوم مدیریت پیشرفت ها، نوآوری ها و چالش ها، آبان ماه ۱۳۹۴

اولین همایش بین المللی علوم مدیریت پیشرفت ها، نوآوری ها و چالش ها

اولین همایش بین المللی علوم مدیریت پیشرفت ها، نوآوری ها و چالش ها در تاریخ ۳۰ آبان ۱۳۹۴ توسط ،موسسه عالي علوم و فناوري خوارزمي برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش بین المللی علوم مدیریت پیشرفت ها، نوآوری ها و چالش ها مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش بین المللی علوم مدیریت پیشرفت ها، نوآوری ها و چالش ها