همایش بین المللی مدیریت، حسابداری و اقتصاد دانش بنیان، اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

همایش بین المللی مدیریت، حسابداری و اقتصاد دانش بنیان

International Conference on Management, Accounting and Knowledge Economy

پوستر همایش بین المللی  مدیریت، حسابداری و اقتصاد دانش بنیان

همایش بین المللی مدیریت، حسابداری و اقتصاد دانش بنیان در تاریخ ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ توسط ،موسسه تعاوني دانش بنيان كمرآوش در شهر مشهد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش بین المللی مدیریت، حسابداری و اقتصاد دانش بنیان مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش بین المللی مدیریت، حسابداری و اقتصاد دانش بنیان